Regulamin


REGULAMIN HOTELU 107 w Rumi


 § 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin Hotelu 107 (zwany dalej: Regulaminem Hotelu) określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu 107 i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę opłaty rezerwacyjnej lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu Hotelu.
 2. Regulamin Hotelu obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu.
 3. Regulamin Hotelu jest dostępny do wglądu w Recepcji Hotelu oraz na stronie internetowej.

  § 2. DOBA HOTELOWA

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Nieopuszczenie pokoju do godz. 11.00 skutkuje naliczeniem opłat za kolejną dobę bez możliwości dalszego zakwaterowania.
 4. Prośbę o przedłużenie pobytu Gość powinien zgłosić w Recepcji Hotelu z odpowiednim wyprzedzeniem. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu, w przypadku nie dokonania pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.

 § 3. REZERWACJA I POBYT

 1. Podstawą rejestracji Gościa w Hotelu jest okazanie pracownikowi Recepcji Hotelu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanej karty pobytu.
 2. Gość nie może udostępniać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezarejestrowane w Hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym w godzinach od 7:00 do 22:00, po uprzednim zgłoszeniu Recepcji Hotelu.
 4. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wpłata opłaty rezerwacyjnej lub zabezpieczenie środków przez Hotel preautoryzacją na karcie kredytowej Gościa zgodnie z obowiązującymi w Spółce regulacjami w zakresie rezerwacji usług.
 5. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Hotelu, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Hotelu lub Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu 107 lub innych osobach przebywających w Hotelu.
 6. Cena pobytu nie uwzględnia opłat lokalnych, do których pobierania jest zobowiązany Hotel, pobieranych przy czynnościach meldunkowych.

§ 4. USŁUGI

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji Hotelu, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
 • Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
 • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 • Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w depozycie w Hotelu z zastrzeżeniem S 6 ust. 4 Regulaminu Hotelu,
 • przechowywanie bagażu Gościa,
 • zamawianie taksówek.
 • dostęp do bezprzewodowego Internetu,
 • drobne usługi biurowe: kserowanie, skanowanie, drukowanie wysyłanie wiadomości e-mail.

 § 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Hotel nie przyjmuje osób pod wpływem alkoholu ani innych środków psychoaktywnych oraz może odmówić dalszego pobytu osobie pod wpływem takich środków. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego opuszczenia Hotelu.
 3. Gość ponosić będzie pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość do sporządzenia wyceny strat oraz automatycznego obciążenia rachunku Gościa za wyrządzone szkody w trakcie pobytu lub po jego wyjeździe.
 4. W przypadku pozostawienia przez Gościa zabrudzeń w pokoju wynikających z innych przyczyn niż samego użytkowania pokoju i wymagającego dodatkowego, specjalnego czyszczenia, Hotel zastrzega sobie prawo do automatycznego obciążenia rachunku Gościa kwotą umowną 300 PLN lub kosztami usługi wyliczonymi przez firmą zewnętrzną. Obciążenie rachunku może nastąpić w trakcie pobytu lub po wyjeździe Gościa.
 5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Hotelu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 6. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, powinien ze względów bezpieczeństwa, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi. Kartę należy zostawić w Recepcji Hotelu. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy sprzętu komputerowego. Wszelkie uwagi i wnioski, a także usterki w wyposażeniu Hotelu oraz wady funkcjonowania urządzeń zauważone przez Gości należy zgłaszać do Recepcji Hotelu.
 7. W przypadku pobytów grup zorganizowanych za bezpieczeństwo uczestników grupy na terenie Hotelu oraz wszelkie szkody powstałe na mieniu Hotelu lub innych gości Hotelu w skutek nieprzestrzegania Regulaminu przez uczestników grupy, odpowiedzialność ponosi wyznaczony Opiekun Grupy.

 § 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego (art. 846 i nast. k.c.).
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję Hotelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, przekraczających możliwość przechowywania w depozycie hotelowym.
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę na osobie pozostawionej pod nadzorem opiekuna grupy zorganizowanej na skutek nieprzestrzegania Regulaminu.
 6. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Hotelu czy poza terenem.
 7. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie Hotelu w miejscach ogólnie dostępnych.

 § 7. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa takiej dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu.

  § 8. CISZA NOCNA

 1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 następnego dnia.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

  § 9. REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja Hotelu.
 3. Reklamacja powinna być złożona pisemnie, niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

  § 10. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W Hotelu jest dozwolony pobyt ze zwierzęciem jedynie za zgodą obsługi Hotelu i po uprzednim zgłoszeniu takiego pobytu obsłudze Hotelu. Naruszenie zasady jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na obciążenie karą umowną w wysokości 200 złotych za każdą dobę przebytą zwierzęcia w Hotelu.
 2. We wszystkich obiektach Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia, poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Złamanie zakazu wiąże się z kara umowną w wysokości 500 PLN, którą automatycznie zostanie obciążony rachunek Gościa odpowiedzialnego za rezerwację. Kosztami za wszelkie interwencje Straży Pożarnej wynikłe z niezastosowania się do niniejszego postanowienia obciążony zostaje Gość, który przyczynił się do interwencji.
 3. W pokojach Hotelu  nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.
 4. W Hotelu istnieje całkowity zakaz używania kuchenek elektrycznych i gazowych.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo do przeniesienia Gościa do innego pokoju (zamiana pokoju) przestrzegając zasady niepogorszenia warunków pobytu (ten sam standard lub lepszy) z powodu awarii, remontów, zdarzeń losowych oraz pomyłek rezerwacyjnych..
 6. Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za cały pobyt na 7 dni przed przyjazdem. W szczególnych sytuacjach za zgodą Właściciela Hotelu najpóźniej w dniu przyjazdu Gościa do Hotelu.
 7. Hotel nie dokonuje zwrotu wpłaconych środków pieniężnych w momencie skrócenia przez Gościa zarezerwowanego pobytu. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa przed całościowym rozliczeniem, Hotel pobiera 30% wartości za każdą niewykorzystaną dobę z opłaty rezerwacyjnej.
 8. Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia gościa kwotą w wysokości 100 zł za nieoddanie lub zgubienie karty od pokoju.

 § 11. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest: Restauracja Tequilla, ul. Dąbrowskiego 107, 84-230 Rumia.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. planowania i zarządzania realizacją usług, przetwarzania płatności, przeprowadzania czynności rachunkowych, rewizyjnych, rozliczeniowych oraz windykacyjnych;
  2. rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz świadczenia zamówionych usług;
  3. rozstrzygania sporów, dochodzenia realizacji naszych umów oraz wykazywania zasadności, wniesienia lub obrony roszczeń;
  4. zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi np. dotyczącymi prowadzenia dokumentacji sprzedaży do celów podatkowych lub wysyłania powiadomień oraz innych informacji tak jak wymaga tego prawo.
 3. W przypadkach, w których została wyrażona zgoda, dane osobowe są przetwarzane także w celu otrzymywania ofert, innych informacji dotyczących usług (w tym poprzez newslettery marketingowe) oraz informacji na temat planowanych wydarzeń.
 4. Dane osobowe nie będą przetwarzane do podejmowania jakichkolwiek automatycznych decyzji lub tworzenia profili innych niż opisane powyżej.
 5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do realizacji lub konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych Hotelu albo jest niezbędne do celów uzasadnionego interesu Hotelu, pod warunkiem, że interesy lub podstawowe prawa i wolności Gościa nie okażą się nadrzędne; przetwarzanie może się opierać również na zgodzie Gościa, jeśli jednoznacznie została ona udzielona.
 6. Zbieraniu i przetwarzaniu podlegają w szczególności następujące kategorie danych osobowych:
  1. Informacje kontaktowe — takie jak pełne imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail:
  2. Dane płatnicze — takie jak konieczne dane do przetwarzania płatności oraz zapobiegania oszustwom, w tym numery kart kredytowych i debetowych, numery kodów zabezpieczających oraz inne informacje związane z fakturowaniem;
  3. Szczególne kategorie Danych Osobowych — w związku ze zapewnieniem wstępu do niektórych obiektów odnowy biologicznej, możemy zwrócić się z prośbą o informacje dotyczące zdrowia. Udzielenie zgody jest podstawą do wszelkiego korzystania z takich informacji; brak zgody, możemy uniemożliwić skorzystanie z niektórych zabiegów;
  4. Pozostałe Dane Osobowe — okazjonalnie możemy zwrócić się z prośbą o udzielenie nam informacji na temat daty urodzenia, zwyczajów lub preferencji w celu wysłania wiadomości z życzeniami; udzielenie zgoda jest podstawą do wszelkiego korzystania z takich informacji.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane na terenie państw trzecich.
 9. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
 10. Z zastrzeżeniem pewnych warunków prawnych, Gościowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych jego dotyczących. Gość ma także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wnioskowania o przeniesienie danych. W szczególności ma prawo zażądać kopii posiadanych danych osobowych, a w przypadku skorzystania z tej opcji wielokrotnie, Spółka może za to pobrać odpowiednią opłatę. Jeśli została udzielona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych to można taką zgodę wycofać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, tj. wycofanie zgody nie wpływa na praworządność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody, można nadal przetwarzać dane osobowe, gdy istnieje inna podstawa prawna takiego przetwarzania.
 11. Gościowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

Właściciele Hotelu 107